آموزش و تامین کادر مالی

 
 

با توجه به نیروهای متخصص موجود در مؤسسه و همچنین بکارگیری مترجمین،‌این مؤسسه اقدامات قابل ملاحظه ای را در خصوص تدوین مقالات علمی در زمینه حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، حسابداری دولتی و گزارشات خاص مرتبط با فدراسیون بین المللی حسابداران انجام داده و تاکنون بیش از ۷ جلد گزارشات مرتبط حسابداری برای مؤسسات و شرکتهای تحت پوشش ارسال نموده است. همچنین جهت تقویت سطح نیروهای متخصص شرکتهای تحت رسیدگی اقدام به تشکیل کارگاههای آموزشی در سطح مؤسسه و شرکتها نموده و پرورش و تأمین کادر مالی این شرکتها نیز در صورت لزوم بعهده این مؤسسه می باشد.