طراحی و اجرای سیستمهای مالی

 
 

با توجه به تنوع فرایند چرخه های عملیاتی هر واحد اقتصادی و تکنولوژی بکار گرفته شده و تفاوتهای اساسی در طراحی مکانیزم چرخه های تولید، روشهای کنترلی، مدل محصول و به تبع آن تغییرات اساسی در روشهای حسابداری و مدلهای پیاده سازی حسابداری مالی و صنعتی اصولاً مؤسسات حسابرسی بعنوان پیشگامان طراحی چرخه های عملیاتی و تدوین کننده سیستم کنترلهای داخلی بهینه در آن واحدها مورد نظر خواهند بود. بنابراین این مؤسسه با بررسی و شناخت کلی از وضعیت واحد مورد رسیدگی کننده و ماهیت فعالیتهای قابل اجرا نسبت به طراحی سیستمهای مالی و صنعتی و روشهای اصولی اجرایی آن اقدام می نماید.