خدمات حسابرسی

 
 

انجام انواع خدمات حسابرسی شامل: حسابرسی صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی، حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مالیاتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و ضوابط و مقررات حاکم بر جامعه حسابداران رسمی ایران.
با توجه به مسئولیت حسابرس مبنی بر دستیابی به شواهد و مدارک قابل قبول در جهت نتیجه گیری منطقی و ارائه نقطه نظرات حرفه ای خود نسبت به صورتهای مالی، همواره اطمینان نسبی برای استفاده کنندگان در جهت بهره برداری و تصمیم گیری منطقی از صورتهای مالی فراهم می گردد. شایان ذکر است ابزارهای مهمی از جمله بررسی و شناخت دقیق از محیط کسب کار و سیستم کنترلهای داخلی واحد مورد رسیدگی، استفاده از مبانی منطقی و علمی و بکارگیری صحیح اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی و جذب و آموزش نیروهای کارآمد حسابرسی و انجام فرایندهای تکمیل کننده حسابرسی از جمله روشهای تحلیلی، بررسی ریسک های حسابرسی می تواند امکانات بالقوه ای را برای تصمیم گیری مناسب و مطلوب نسبت به صورتهای مالی فراهم نماید.

فرآیند انعقاد قرارداد حسابرسی
مطابق با ضوابط جامعه حسابداران رسمی ایران انعقاد قرارداد جهت شرکتهای سهامی در سال مربوطه(جاری) منوط به دارا بودن سمت بازرس قانونی و در خصوص سنوات قبل موکول به دارا بودن مصوبه مجمع مبنی بر تصویب صورتهای مالی سال مورد نظر می باشد.
فرآیند ذیل جهت شرکتهای سهامی که مجمع صورتهای مالی آن را تصویب و شرکت صرفاً در خواست انجام حسابرسی را داشته، می باشد.
۱- ارایه نامه درخواست انجام حسابرسی توسط شرکت درخواست کننده(دانلود نمونه نامه)
۲- تکمیل فرم پذیرش حسابرسی(دانلود فرم)
۳- ارایه صورتجلسه مجمع مبنی بر تصویب صورتهای مالی مورد درخواست و تصویر ثبت صورتجلسه در سامانه ثبت شرکتها
۴- ارسال نامه دلائل حرفه ای حسابرس قبلی(توسط موسسه انجام می گیرد-در صورت انجام حسابرسی سال قبل)
۵- دریافت پاسخ دلائل حرفه ای حسابرس قبلی مبنی بر عدم مشکل حرفه ای(توسط موسسه انجام می گیرد)
۶- دریافت اطلاعات شرکت و تنظیم بودجه زمانی منطبق با نرخ نامه جامعه
۷- تنظیم پیش نویس قراداد،اعلام نرخ به شرکت و مبلغ پیش پرداخت جهت واریز به حساب موسسه
۸- دریافت تاییدیه مالی مبنی بر تایید وصول پیش پرداخت
۹- تنظیم قرارداد نهایی، و اخذ تایید قرارداد توسط شرکت
۱۰- ارایه نامه جدول زمانبندی ارایه اطلاعات، و تایید دریافت نامه بر روی تصویر نامه
۱۱- ارایه یک نسخه از قرارداد به شرکت