ارزیابی سهام و توجیه پروژه

 
 

با توجه به تفاوتهای اساسی در روشهای بکارگیری در قیمت گذاری شرکتها و مؤسسات و اختلاف در مبانی ثبت و شناسایی بهای تمام شده دارائیها، مؤسسات حسابرسی می توانند از روشهای متداول همچون روشهای ارزش جایگزینی، روش ارزش زمانی فعلی و آتی سرمایه گذاریها ،‌استفاده از شاخص های مالی سود آوری و استفاده از روشهای متداول دیگر نسبت به منطقی ترین مبنای قیمت گذاری شرکتها و پروژه ها اقدام نمایند. همچنین تحلیل اقتصادی بودن اجرای یک پروژه و یا سرمایه گذاری در صنعتی خاص با توجه به برآورد معیارها و هزینه ها و درآمدهای حاصله مشخصه آن می تواند مبنایی مهم در ارزیابی و توجیه پذیری یک پروژه باشد.