خدمات حسابداری و مالیاتی

 
 

خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی شامل تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شرکتها طبق ضوابط و استانداردهای حسابداری، ‌تهیه بودجه و سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاص، اجرای عملیات اصلاح حساب،‌ تهیه و تنظیم دفاتر قانونی طبق آئین نامه تحریر دفاتر،‌ تهیه آئین نامه ها و دستورالعمل های مالی، بررسی و ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی و ‌عارضه یابی سیستم های تولیدی و صنعتی.