بازرسی قانونی

 
 

بر اساس اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و در راستای موضوع ماده ۱۴۴ اصلاحیه قانون تجارت، مؤسسات حسابرسی می توانند سمت بازرس قانونی را عهده دار گردند. با توجه به اهمیت نقش بازرس قانونی در شفاف سازی اطلاعات و ارائه گزارشات منطبق با شرح وظایف تعیین شده، مراجع ذیصلاح همواره صرفه و صلاح سهامداران و سازمانها و دستگاههای دولتی را در اطمینان بخشی به گزارشات بازرسان و عملکرد مدیریت و رعایت مفاد قانون جلب نموده است.