حسابرسی ویژه و قضایی

 
 

این گونه خدمات با توجه به مشکلات و اختلاف نظرهای مالی بین شرکتها، مؤسسات و اشخاص قابل ارائه بوده و عمدتاً با توجه به نظر قاضی و بازپرس پرونده و موارد ارجاع شده بررسی و جهت رسیدگی نهایی ارائه شود. مؤسسات حسابرسی با توجه به داشتن متخصصین ، کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه می توانند با توجه به صلاحیت های تخصصی و حرفه ای خود نسبت به روند شکل گیری صحیح پرونده ها اظهار نظر بیطرفانه و قابل اتکایی ابراز نمایند.